دکتر نوشین آرام بنیاد

متخصص زنان و زایمان


گزارشات

آدرس و برنامه هفتگي

اثر کورتاژ تخلیه ای دوم در درمان حاملگی مولار

روش درمانی قابل قبول بیماری های مولار حاملگی ، کورتاژ اولیه جهت تخلیه محصولات حاملگی و پیگیری بعدی با اندازه گیری های سریال سطح HCGبتا سرمی است و تاثیر کورتاژ دوم بر روند بهبود بیماری در دنیا مورد بحث است . در حالی که طبق فرضیه ای ، تخلیه اولیه محصولات حاملگی هرچه دقیق تر انجام گیرد ، میزان نیاز به شیمی درمانی بعدی در بیماران کاهش می یابد . براساس تنها مطالعه بررسی اثر کورتاژ دوم در نیاز بیماران مبتلا به بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی به شیمی درمانی می باشد .

روش ها :
این مطالعه به شیوه کارآزمایی بالینی تصادفی انجام شد و بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت تصادفی بر مبنای ترتیب ورود به مطالعه یک در میان در طول 4 سال به دو گروه مطالعه و شاهد تقسیم شدند .روی 30 نفر در گروه مطالعه 2 بار کورتاژ تخلیه ای به فاصله 24 48 ساعت و بر روی 31 نفر در گروه شاهد یک بار کورتاژ انجام گرفت .

نتایج :
نیاز به شیمی درمانی در گروه شاهد 58/12 برابر گروه مطالعه بود .(RP = 12.58 , 95% CI = 1/75- 90.31) تعداد دوره های شیمی درمانی در گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر از گروه مطالعه بود (Pکمتر از 0.0009) .فراوانی بیمارانی که بیماری آنها بیش از 6 ماه از زمان کورتاژ ادامه داشت در گروه کنترل و مطالعه تفاوت معنی دار آماری نداشت (P = 0.112) .طول مدت بیماری در بیماران گروه کنترل به طور معنی درای بیشتر از بیماران گروه مطالعه بود (P= 0.012)

نتیجه گیری :
کورتاژ تخلیه ای دوم روشی سودمند در درمان بیماران با تشخیص احتمالی GTD است و نیاز این بیماران به شیمی درمانی و همچنین طول مدت بیماری را در پیگیری های بعدی کاهش می دهد .


آدرس مطب :
تلفن : -

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
افزایش بیش از حد مایع آمناثر کورتاژ تخلیه ای دوم دگزارشاتصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرگالري تصاويرmusinous cyst adenomaلوسمی با علامت خونریزی ویکی از دلایل هیسترکتومی آدرس و برنامه هفتگی